Zwrot towaru

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) kupujący ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres: 

MKD Elektro Sp. z o. o.
ul. Mostów 22
05-408 Wola Ducka 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@mkdelektro.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dostępny jest tutajW razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany konsumenta sposób. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

Zwrotu towaru konsument dokonuje na adres: MKD Elektro Sp. z o. o. ul. Mostów 22, 05-408 Wola Ducka